Author: vachagan

Դևիդ Մակքի- «Էլմերն ու ծիածանը»  (Էջ 89-90-91)

Դևիդ Մակքի- «Էլմերն ու ծիածանը» (Էջ 89-90-91)

Մայրենի 3 Մաս 2 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/g-LTsH_6QUc /*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
Հովհաննես Թումանյան  (Էջ 87)

Հովհաննես Թումանյան (Էջ 87)

Մայրենի 3 Մաս 2 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/Ngkaqlpp0Z0 /*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
Գիրք նվիրելու օրը  (Էջ 86)

Գիրք նվիրելու օրը (Էջ 86)

Մայրենի 3 Մաս 2 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/MJ8fGYp_4SY /*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ԱՌԱԿ (Էջ 62)

ԱՌԱԿ (Էջ 62)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/6GaZmEQf5yQ /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ԱՌԱԾԻ ԵՐԳԸ (Էջ 49)

ԱՌԱԾԻ ԵՐԳԸ (Էջ 49)

Երգեր, Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ
https://youtu.be/hF2MIgtlvrk /*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ԴԱՐՁՎԱԾՔԻ ԵՐԳԸ (Էջ 47)

ԴԱՐՁՎԱԾՔԻ ԵՐԳԸ (Էջ 47)

Երգեր, Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ
https://youtu.be/SqnVzmfkOlw /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ԿՌՎՈՂՆԵՐԻՑ Ի՞ՆՉ ԵՐԱՄ (Էջ 69)

ԿՌՎՈՂՆԵՐԻՑ Ի՞ՆՉ ԵՐԱՄ (Էջ 69)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/vkBSxwXOSwQ /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ԺԱՄԱՑՈՒՅՑԸ (Էջ 65)

ԺԱՄԱՑՈՒՅՑԸ (Էջ 65)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/5VPDBrTfMNg /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ԽՆԴՈՒԿԻ ԵՐԳԸ (Էջ 57)

ԽՆԴՈՒԿԻ ԵՐԳԸ (Էջ 57)

Երգեր, Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ
https://youtu.be/NvlYUrxvHZ8 /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ՀԱՆԵԼՈՒԿԻ ԵՐԳԸ (Էջ 44)

ՀԱՆԵԼՈՒԿԻ ԵՐԳԸ (Էջ 44)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/jhXd61bsXzA /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ-3 (Էջ 13)

ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ-3 (Էջ 13)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/ARJlz2jINGs /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ-2 (Էջ 10)

ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ-2 (Էջ 10)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/Azq6n7iOPQw /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-...
ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ-1 (Էջ 8)

ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ-1 (Էջ 8)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/Bs36Ootz3bM Հեքիաթի հերոսները հեքիաթային դպրոցի աշակերտներն են՝ Խլուրդիկը, Ձկնիկը, Ծիտիկն ու Գորտիկը, որոնք ներ­կա­յա­նում են իրենց ուրախություններով, բա­ցահայտում են իրենց ներաշ­­խարհը, իրենց աշխարհընկալումները, իրենց  լսածը տեսածը, յուրացրածը արտահայտում են յուրովի, որոնք իրարից թեև տարբեր են, սակայն նրանք բոլորն էլ երջանիկ են, որ միասին են, որ սովորում են նույն դպրոցում, որ սիրում են իրենց ընտանիքը, որ սիրված են իրենց ընտանիքում:...
ԽԱՂԱՑԱՆՑԸ՝ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ (Էջ 79)

ԽԱՂԱՑԱՆՑԸ՝ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ (Էջ 79)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/oTIxoxRaWL8 /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
Թվականի երգը (Էջ 68)

Թվականի երգը (Էջ 68)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/QGsHmXWJudk /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ՄԵԿ ՕՐ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀԵՏ (Էջ 71)

ՄԵԿ ՕՐ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀԵՏ (Էջ 71)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/XZ5GpwFqqjA /*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer...
ՇՈՒՏԱՍԵԼՈՒԿԻ ԵՐԳԸ (Էջ 54)

ՇՈՒՏԱՍԵԼՈՒԿԻ ԵՐԳԸ (Էջ 54)

Մայրենի 3 Մաս 1 հոլովակներ, Տեքստեր
https://youtu.be/Ciouas-dZ_oՀոլովակում ներկայացվում է շուտասելուկը։ /*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}Սուտասելուկի երգը https://youtu.be/lygBWt4zmu4Գեղեցիկ տեսահոլովակ...